Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu i sprzedającym jest:

Odkrywca Smaku Joanna Stankiewicz

ul. Nad Łyną 28

10-687 Bartąg

NIP: 7393182992

TEL. 664 966 009

E MAIL: info@odkrywcasmaku.pl

 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.odkrywcasmaku.pl (zwanego dalej „Sklepem internetowym”).

3. Definicja pojęć użytych w Regulaminie:

a) Sklep internetowy– platforma sprzedaży dostępna pod adresem internetowym www.odkrywcasmaku.pl;

b) Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych – firma Odkrywca Smaku Joanna Stankiewicz, ul. Nad Łyną 28, 10-687 Bartąg, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posługująca się numerem NIP: 7393182992;

c) Klient – osoba albo jednostka organizacyjna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, lub osoba albo jednostka organizacyjna, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. Klientem Sklepu internetowego można zostać jeśli spełnia się warunki określone w § 1.4 Regulaminu;

d) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

e) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

f) Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez Klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania Zamówienia/Rejestracji adres mailowy wiadomości mailowej potwierdzającej otrzymanie Zamówienia;

g) Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu Konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych) i udostępnieniu Klientom formularza zamówienia (zakup produktu lub usługi). W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za Usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym;

h) Cena – cena, jaką Klient Sklepu internetowego zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży;

i) Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru produktów w celu złożenia Zamówienia;

j) Konto Klienta – Usługa świadczona drogą elektroniczną będąca oznaczonym indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym;

k) Regulamin – niniejszy dokument potwierdzający zapis wraz z jego wszystkimi postanowieniami;

l) Rejestracja – utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Klienta. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej z linkiem aktywacyjnym konto klienta.

4. Klientem Sklepu internetowego może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może także być Klientem Sklepu internetowego, jeśli nie narusza to powszechnie obowiązującego prawa.

5. Sklep przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

6. Ceny w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto), ceny nie zawierają kosztów transportu, które to są wyszczególnione oddzielnie. Wszystkie zamówienia o wartości przekraczającej 300 PLN są zwolnione z kosztów dostawy.

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.

3. Warunki zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną:

a) Usługa Konto Klienta:

  • Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
  • Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: adres e-mail, imię, nazwisko oraz Hasło.
  • Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta Klienta jest zawierana na czas nieoznaczony.

b) Usługa interaktywny formularz:

  • Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie produktu do Koszyka).
  • Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

4. Warunki rozwiązywania przez Klienta umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:

a) Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie Konta Klienta). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyny.

b) Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy Usługodawcyinfo@odkrywcasmaku.pl lub też pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

5. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub narusza warunki regulaminu (np. nie zachowuje terminów płatności).

6. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego Sprzedawcy.

7. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia (na zasadach określonych w § 7 Regulaminu).

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

1. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wybrać interesujący go produkt z dostępnych na stronie Sklepu internetowego, wybrać sposób płatności oraz sposób dostawy.

2. Czynności wskazane w § 3.1 są wykonywane przez Klienta przy użyciu interaktywnego formularza. W przypadku problemów ze złożeniem Zamówienia Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.

3. W trakcie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

4. Przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego.

5. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – zamówienie z obowiązkiem zapłaty lub w inny z równoważnym sformułowaniem.

6. Po otrzymaniu przez system Sklepu internetowego Zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzająca otrzymanie Zamówienia.

7. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu internetowego (§3.6 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

8. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji Zamówienia potwierdza ten fakt osobną wiadomością mailową.

9. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji Zamówienia (wiadomość, o której mowa w § 3.8 Regulaminu).

10. Informacje wyświetlane na Stronie dotyczące cen i dostępności mogą zostać zmienione przez Usługodawcę.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku zaistnienia ważnych przesłanek ekonomicznych lub technologicznych, błędu w cenie lub braku produktu. Wpłacone przez Klienta środki będą zwrócone w przeciągu 48 godzin w sposób zgodny z metodą płatności. Dopuszcza się przesunięcie zamówienie na inny termin w uzgodnieniu z Klientem.

§4 Płatność, realizacja zamówienia, dostawa

1. Płatność:

a) Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu Cenę.

b) Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie. Dostępne są następujące opcje płatności: płatności online przez  T-pay oraz przelew tradycyjny (w trakcie składania zamówienia)

c) Dokonując płatności elektronicznych Klient gwarantuje, że karta płatnicza lub login PayPal, którym się posługuje należy do Niego. Wszyscy posiadacze kart kredytowych/debetowych i użytkownicy Paypal podlegają kontrolom weryfikacyjnym i autoryzacji przez wystawcę karty lub dostawcę płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy dostawca karty płatniczej Klienta odmówi autoryzacji płatności.

2. Realizacja zamówienia i dostawa:

Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od charakteru zamówionego produktu. Realizacja zamówień rozpoczyna się bezzwłocznie w momencie otrzymania zapłaty za zamówienie i trwa 1-5 dni roboczych. W przypadku braku jakiegokolwiek zamówionego produktu, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) oraz o możliwym czasie realizacji zamówienia. Po zrealizowaniu zamówienia zostanie ono wysłane pod wskazany adres. Dostawa możliwa na terenie Polski to dostawa kurierem.  Czas dostawy to 1-2 dni robocze. 

Dostawa bezpłatna na terenie Polski w przypadku zamówień o wartości powyżej 300 złotych.

Zakupiony towar wysyłany jest w opakowaniu vaccum, w paczce zawierającej chłodziwo oraz specjalne opakowanie termiczne. 

§ 5 Dane osobowe

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne, ale niezbędne do wykonania danej umowy. Do umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego zaliczamy:

a) Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,

b) Prowadzenie Konta Klienta po uprzedniej Rejestracji na stronie Sklepu internetowego.

2. Administrator danych wymaga podania jedynie tych danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zawartej w ramach działalności Sklepu internetowego. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

3. Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:

a) Wybranemu przez Klienta podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.

b) Firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego – w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży.

c) Firmie dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia Sklepu internetowego lub firmie będącej hostingodawcą Sklepu internetowego, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego.

5. Podmiotom wskazanym w § 5.4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

6. Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.

8. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

10. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.

11. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy pod wskazanym adresem mailowym: info@odkrywcasmaku.pl.

§ 6 Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada za sprzedawane produkty na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Klient jest zobowiązany zawiadomić o tym Sprzedawcę (wiadomość e-mail. telefon). Najlepiej wysłać wiadomość i udokumentować/opisać/przesłać zdjęcia z określeniem niezgodności, a Sprzedawca proponuje wówczas sposób dalszego postępowania.

3. Wadą fizyczną produktu nie jest różnica w wymiarach, w wadze (do +/- 10%), bądź formie nieznacznie odbiegająca od fotografii oferowanych Produktów przez Sprzedawcę.

4. Reklamacje można składać w dowolnej formie – pisemnie na adres info@odkrywcasmaku.pl, lub telefonicznie. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia. Po przyjęciu reklamacji Sprzedawca kontaktuje się z Klientem z propozycją załatwienia reklamacji. 

5. Zalecane jest, aby Klient składając reklamację zakupionego produktu:

a) przekazał Sprzedawcy informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności określił rodzaj i datę wystąpienia wady;

b) określił żądanie związane z reklamacją produktu (wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy);

c) podał swoje dane kontaktowe.

6. Klient może zgłaszać również reklamacje związane z funkcjonowaniem strony Sklepu internetowego lub korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

7. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

8. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres mailowy lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

9. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres korespondencyjny podany w niniejszym Regulaminie.

10. Zwracając przedmioty, zdecydowanie zaleca się, aby starannie je zapakować i uzyskać dowód nadania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za paczki zagubione w transporcie.

11. Koszty odesłania towaru ponosi Klient. Zwrot za zakupiony towar zostanie dokonany na konto Klienta w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru.

12. Żywność to specjalna grupa towarów, które na ogół mają krótszą przydatność niż inne kupowane rzeczy. Zatem Sprzedawca nie może odpowiadać za jakość żywności na takich samych zasadach, jak jest w przypadku towarów nieżywnościowych. Reklamacja produktów spożywczych uregulowana jest na mocy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (DzU z 2002 r. nr 141, poz. 1176 ze zm.). Reklamacji produktów spożywczych dokonuje się bezpośrednio u Sprzedającego, u którego towar został zakupiony. Należy ją złożyć w ciągu trzech dni od daty sprzedaży, otrzymania towaru bądź otwarcia opakowania. Wskazany termin może być liczony w różny sposób. W przypadku produktów pakowanych (paczkowanych) przysługują Klientowi trzy dni od dnia otwarcia opakowania. Pozostałe towary spożywcze (nieposiadające oryginalnego opakowania) możemy reklamować jedynie w ciągu trzech dni od daty sprzedaży/ otrzymania artykułu. Przekroczenie terminów sprawia, że roszczenia stają się bezzasadne.

13. Zawiadomienie o niezgodności towaru z umową powinno zostać złożone przed upływem terminu przydatności do spożycia. W przypadku towarów oryginalnie zapakowanych, posiadających widoczną datę przydatności do spożycia jest to ograniczenie bezwzględne. Wniesienie reklamacji po upływie terminu przydatności do spożycia jest niemożliwe.

14. Zatem żywność złej jakości reklamujemy u Sprzedawcy:

 – w terminie 3 dni od otwarcia towaru paczkowanego oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości;

– w terminie 3 dni od dnia sprzedaży w przypadku towaru sprzedawanego luzem.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Należy wówczas o tym fakcie poinformować Sprzedawcę.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Złożenie oświadczenia woli Konsumenta może nastąpić z wykorzystaniem formularza udostępnionego w zakładce „Zwroty i reklamacje”. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu wraz z produktem nabytym w drodze Umowy Sprzedaży. Skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe.
5. Sposób dokonania zwrotu, termin oraz adres i formularz dostępny jest w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą/kurierem.

e) Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym – nienoszącym śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu firmowym (zamknięte oryginalnie opakowanie). W innym przypadku Konsument nie ma żadnego prawa do odstąpienia od umowy. 

§ 8 Informacje dodatkowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym kodeksu cywilnego, ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Kwestie sporne będzie rozpatrywał odpowiedni sąd.

2. Żadne z postanowień regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. W przypadku niezgodności z prawem jakiejkolwiek części regulaminu Sprzedający zobowiązuje się podporządkować się i stosować prawo w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu

3. Zmiany w regulaminie:

a) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, o czym Klient posiadający Konto Klienta zostanie powiadomiony. Informacja o zmianach zostanie wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

b) Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

c) Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane Zamówienia. W takim przypadku Zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

5. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d) złożyć skargę poprzez formularz:

FORMULARZ

Jest to unijna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i mogą Państwo z  niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej u Sprzedawcy.